Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Giãn dòng
Thêm mục
Lưu và Tải CV
신선한 졸업

새 졸업생

Ẩn
Ẩn
직업의 목표
헌신하는 노력을 통해 우수한 직원이 되길 바람
회사의 안정적인 작업환경에 일할 수 있고, 오랜 기간 동안 그것을 계속 지키고 회사에서 더 나아질 수 있으며, 3 년간 일한 후에 영업 부서 과장이 된다는 목표가 있음
Ẩn
기능
추가
수정
삭제

Word와 Excel을 능숙하게 사용하는 기술

추가
수정
삭제

대화 영어로 사용하는 기술

추가
수정
삭제

많은 사람 앞에 발표하는 기술

추가
수정
삭제

다른 사람들의 심리를 빠르게 파악하는 기술

추가
수정
삭제

열심히 일하고 높은 책임감이 있음

Ẩn
상금
매래경영자클럽 및 헌혈봉사팀의 적극적인 회원으로 인정받았음
성과대학교의 2년내내 최우수 대학생
Ẩn
자격증
영어 자격증: B1
컴퓨터와 관련된 자격증: A
CV365 능력개발 센터에서 관리 교육에 대한 자격증을 취득했음
Ẩn
취미
경영에 관한 책을 읽기
관계가 넒히기 위해 사람들과 적극적으로 대화
수영
Ẩn
참고자
성명Trần Văn Dũng
성과 대학교 경영 학과장
연락처: 0986 143 256

21/06/1995

여성

098567567567

Cau Giay로 1호

Ẩn
교육수준
추가
삭제

상과 대학

전공: 경영학과

졸업 평균점수: 7.9
Ẩn
경력
추가
삭제

1.CV365 과외 센터기간

직무: 센터 및 가정에서의 과외 선생

학생의 가정에서 중학교의 수학과목을 가르쳤던 과외센터에서 영어를 가르쳤던 과외
추가
삭제

2.CV365 무역 서비스 센터기간

직무: Partime 판매 직원

화장품 부스에서 직접적으로 판매했음
고객들에게 제품을 소개하면서 컨설팅했음
교대 시작과 종료할 때 매장/가계에 청소 및 정리정돈 업무를 진행했음
Ẩn
교내 활동
추가
삭제

성과 대학교에 미래경영자 클럽의 팀장

대학교의헌혈봉사팀에서의 회원을 연결 담당했음

고지대 및 먼 곳의 가난한 어린이들을 돕기위한 자원 봉사 활동을 계최했음
Ẩn
참가 프로젝트
추가
삭제

CV365과외 센터에서 초등과 중등 학생들을 위한 교육 프로그렘의 공동 편집했음

담당 역할:중등 학생을 위한 부합적인 교육 내용을 직접적으로 작성했음

결과: 학생들과 부합적 친근한 편집 프로그렘을 만들어 학생들이 지식을 쉽게 접수하기에 도움이 되었음.
Ẩn
추가정보
추가
삭제

기타 정보( 필요시)

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Tải ảnh từ máy tính

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

Đóng lại (Không lưu)
자기소개
직업의 목표
기능
상금
자격증
취미
참고자
교육수준
경력
교내 활동
참가 프로젝트
추가정보